Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2274/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.