Uchwały zarządu

2007.11.21

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2306/89/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 06 listopada 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 i 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie Województwa Mazowieckiego za rok 2006, w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Kwota przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w wysokości 143.900 zł zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2007r. Nr 41, poz.854) – w dziale 600, rozdział 60003, § 4390 i pochodzi z dochodów własnych.

§ 3.

1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Krzysztof Strachota – Osiński - Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych Departamentu Organizacji i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
2) Sekretarz Komisji – .Brunon Malinowski – inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Organizacji i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
3) Członek Komisji – Jan Bartosz – Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
4) Członek Komisji – Dariusz Latosek – Inspektor w Wydziale Obsługi Ruchu Drogowego Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
5) Członek Komisji – Marta Kowalczyk – podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Organizacji i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. Do obowiązków Komisji należy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamów

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz.1217 oraz z 2007 r. Nr 227,poz.1658, Nr 64,poz. 427, Nr 82 poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.