Uchwały zarządu

2007.11.21

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2314/89/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 06 listopada 2007 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Sokołowskim Ośrodkiem Kultury dotyczącego współorganizacji „Zaduszek Jazzowych” w Sokołowie Podlaskim oraz wydatkowanie środków na realizację Porozumienia.

Na podstawie, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z. art. 14 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.1)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Sokołowskim Ośrodkiem Kultury dotyczącego współorganizacji w dniu 10 listopada 20007 roku „Zaduszek Jazzowych”, które odbędą się w Sokołowie Podlaskim, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 10 000 zł., na pokrycie kosztów realizacji Porozumienia o którym mowa w ust. 1.
3. Szczegółowe warunki wydatkowania oraz rozliczenia kwoty, o której mowa w ust. 2. zostaną określone w umowie.
4. Do podpisania Porozumienia , o którym mowa w ust. 1 oraz umowie o której mowa w ust. 3 upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Bożenę Żelazowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na współorganizację zadania o którym mowy w § 1 ust. 1 zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 01/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854), –w dziale 921, rozdziale 92105 § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 37 kB , Liczba pobrań: 111, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.