Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2320/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie 18.781 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz uchwały Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Województwo Mazowieckie 18.781 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 500 zł każdy i pokryciu ich w następujący sposób:
1) 15.520 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, zostanie pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci elektrycznego zespołu trakcyjnego EN 95-01 o wartości 7.760.000 zł;
2) 3.261 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, pokrytych zostanie wkładem pieniężnym w wysokości 1.630.500 zł.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 1.630.500 zł, przeznaczonej na objęcie 3.261 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
3. Upoważnia się Piotra Jerzego Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Marka Miesztalskiego, Skarbnika Województwa Mazowieckiego, do objęcia, w imieniu Województwa Mazowieckiego udziałów w spółce „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
4. Wyraża się zgodę na pokrycie kosztów za sporządzenie aktu notarialnego - oświadczenia o objęciu udziałów przez Województwo Mazowieckie w spółce „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

1. Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 2, zostały zaplanowane:
1) uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 16/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2006 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.