Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2321/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie aktu notarialnego dotyczącego udzielenia upoważnienia do objęcia w imieniu Województwa Mazowieckiego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) i § 85 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Tomasza Siemoniaka, Wicemarszałka i Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego aktu notarialnego zawierającego upoważnienie dla Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego i Marka Miesztalskiego, Skarbnika Województwa Mazowieckiego, do objęcia w imieniu Województwa Mazowieckiego 18.781 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy o łącznej wartości 9.390.500 zł w spółce „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

Wyraża się zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego, o którym mowa w §1 zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2007 z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 750, rozdziale 75095, § 4430 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.