Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2325/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na wykonaniu materiałów promocyjnych z logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na wykonaniu materiałów promocyjnych z logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Kwota przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w wysokości 125.000 zł zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 010, rozdziale 01036, § 4308 - kwota 93.750 zł, § 4309 - kwota 31.250 zł i pochodzi ze środków własnych, częściowo refundowanych z UE, w ramach projektu „Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów Programu” z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

§ 3.

1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) przewodniczący Komisji – Krzysztof Strachota – Osiński, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych;
2) sekretarz Komisji – Marta Kowalczyk, Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych;
3) członek Komisji – Tomasz Kuliński, Kierownik Wydziału Wdrażania Programów Unijnych dla Rolnictwa;
4) członek Komisji – Paweł Pacek, Starszy Specjalista w Wydziale Wdrażania Programów Unijnych dla Rolnictwa;
5) członek Komisji – Ewa Zawistowska, Referent w Wydziale Wdrażania Programów Unijnych dla Rolnictwa.
2. Do obowiązków Komisji należy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badania i oceny ofert, a w sz

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 , 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227 poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.