Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2326/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie dotyczącego współorganizowania na terenie Województwa Mazowieckiego 21 szkoleń nt. „Bezpieczeństwo żywności – obowiązki prawne i praktyka dla całego łańcucha gospodarki żywnościowej”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Maz. Nr 232, poz.6218) - uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie dotyczącego współorganizowania na terenie Województwa Mazowieckiego 21 szkoleń nt. „Bezpieczeństwo żywności – obowiązki prawne i praktyka dla całego łańcucha gospodarki żywnościowej”.
2. Do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Radosława Rybickiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Kazimierza Porębskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 53.200 zł na realizację porozumienia, o którym mowa w § 1 ust.1.
2. Środki finansowe na realizację porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 010, rozdziale 01095, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206 oraz z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.