Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2343/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr z 2007, Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)), § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 802/35/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 1018/44/07 z dnia 29 maja 2007 r., Nr 1329/57/07 z dnia 3 lipca 2007 r., Nr 1650/69/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r.,Nr 1761/72/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r., Nr 2051/80/07 z dnia 2 października 2007 r., Nr 2201/86/07 z dnia 23 października 2007 r. i Nr 2287/89/07 z dnia 6 listopada 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Udziela się samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej dotacji o przeznaczeniu i wysokościach określonych w załączniku do uchwały – ogółem 19.930.728 zł”.
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr. 167, poz. 1759 oraz z 2006 Nr 126 poz.875 i Nr 227, poz. 1658 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz.1290.

Pliki do pobrania

Rozmiar 128 kB , Liczba pobrań: 121, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.