Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2344/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr z 2007, Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)), § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie dotacji w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sanitariatów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
2. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 851, rozdziale 85111, § 6220 i pochodzi z dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartej w dniu 24 października 2007 r. umowy Nr ZP.343-200/07 w sprawie pomocy finansowej z budżetu Miasta Ciechanowa.
3. Szczegółowe zasady realizacji oraz rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie.

§ 2.

Upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Ewę Łagońską, Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do podpisania umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 uchwały oraz ewentualnych aneksów do tej umowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr. 167, poz. 1759, z 2006 Nr 126 poz.875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz.1290.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.