Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2346/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie porozumienia dotyczącego współorganizacji uroczystości jubileuszowych z okazji 100-lecia powstania Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce oraz wydatkowania środków na ten cel.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. U. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść porozumienia między Województwem Mazowieckim a Samodzielnym Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, z siedzibą w Rudce, przy Al. Teodora Dunina 1,w sprawie współorganizacji uroczystości jubileuszowych z okazji 100-lecia powstania Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, w brzmieniu określonym w załączeniu do uchwały.
2. Przeznacza się kwotę do 15.000 zł na pokrycie kosztów współorganizacji uroczystości, o których mowa w ust. 1.
3. Szczegółowe zasady wydatkowania oraz rozliczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, zostaną określone w umowie.
4. Do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1, oraz umowy, o której mowa w ust. 3, upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Andrzeja Cichockiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na współorganizację uroczystości, o których mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 851, rozdziale 85195, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz.875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 31 kB , Liczba pobrań: 111, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.