Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2348/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do porozumienia nr KU/002/B/16/07/1202 z dnia 10 kwietnia 2007 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego przyznania dotacji celowej, realizowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 57 ust. 1, art. 68 pkt 4, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz uchwałą Nr 647/31/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego przyznania dotacji celowej, realizowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy- Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w Warszawie - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się treść Aneksu nr 1 do porozumienia nr KU/002/B/16/07/1202 z dnia 10 kwietnia 2007 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego przyznania dotacji celowej, realizowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Do podpisania Aneksu, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Tomasza Siemoniaka, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206 oraz z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 28 kB , Liczba pobrań: 120, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.