Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2351/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z organizacją warsztatów szkoleniowych dotyczących finansowania ze środków unijnych zadań z zakresu kultury promocji i turystyki w latach 2007 – 2013, w dniach 29 - 30 listopada 2007 r. oraz Public Relations w dniach 3 - 4 grudnia 2007 r.

Na podstawie, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3, w zwiazku z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232 poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 53.000 zł, na pokrycie kosztów związanych z organizacją warsztatów szkoleniowych dotyczących:
1) finansowania ze środków unijnych zadań z zakresu kultury promocji i turystyki w latach 2007 – 2013, w dniach 29 - 30 listopada 2007 r.;
2) Public Relations, w dniach 3 - 4 grudnia 2007 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zostaną określone w umowie i zamówieniach.
3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 2 upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztofa Chałupińskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok ze zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 630, rozdziale 63003, § 4300 – kwota 49.500zł oraz § 4210 – kwota 3.500 zł i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206 oraz z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.