Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2356/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 36 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984), w związku z art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L. Nr 210, poz. 25, z późn. zm..2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W celu sprawnej realizacji i monitoringu zadań zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO) powołuje się Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zwany dalej „Komitetem”.

§ 2.

Komitet działa w oparciu o Regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzą członkowie z prawem do głosowania reprezentujący następujące Instytucje:
1) Przewodniczący Komitetu, przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO – Marszałek Województwa Mazowieckiego;
2) Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO z Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
3) Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
4) trzech przedstawicieli powiatów z Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;
5) sześciu przedstawicieli gmin z Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego;
6) Wojewoda Mazowiecki lub jego przedstawiciel;
7) przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako Instytucji Koordynującej RPO;
8) przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;
9)

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. UE. L. Nr 239, poz. 248, Nr 411, poz. 6 oraz z 2007 r. Nr 145, poz. 38.
3) Wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania

Rozmiar 67 kB , Liczba pobrań: 217, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.