Uchwały zarządu

2007.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2358/90/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu ,,Kompleksowa modernizacja (budowa nowych odcinków) linii kolejowych 47, 48 i 512 wraz z opracowaniem parametrów technicznych dla obsługi trakcyjnej oraz zakupu taboru kolejowego”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu ,,Kompleksowa modernizacja (budowa nowych odcinków) linii kolejowych 47, 48 i 512 wraz z opracowaniem parametrów technicznych dla obsługi trakcyjnej oraz zakupu taboru kolejowego”; w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Kwota przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w wysokości 500.000 zł zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 600, rozdziale 60001, §4300 i pochodzi z dochodów własnych.

§ 3.

1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) przewodniczący Komisji - Krzysztof Strachota-Osiński – Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych;
2) sekretarz Komisji – Anna Radzik – Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych;
3) członek Komisji – Tadeusz Bartosiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury;
4) członek Komisji – Paweł Porębski – Kierownik Wydziału Transportu Kolejowego;
5) członek Komisji – Grzegorz Dymecki - Prezes Zarządu PKP WKD sp. z o.o.
2. Do obowiązków Komisji należy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badania i oceny ofert, a w szczególności przedstawienia kierownikowi zamawiającego propozycji:
1) wykluczenia wykonawcy;
2) odrzucenia oferty;
3) wyboru najkorzystniejszej oferty;
4) wniosku o unieważnienie postępowa

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2006 r. , Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82 poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.