Uchwały zarządu

2007.12.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2370/92/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na zakup usług świadczonych przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2007 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 32/11/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków na zakup usług świadczonych przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2007 r., zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 1100/46/07 z dnia 5 czerwca 2007 r. i Nr 1595/67/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r., § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przeznacza się kwotę 2.850.000 zł na zakup usług świadczonych przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2007 r.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.