Uchwały zarządu

2007.12.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2371/92/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 listopada 2007 r.

w sprawie Listu intencyjnego w sprawie wspólnych prac nad uruchomieniem projektu pn. „Samorządowy Program Finansowania Rozwoju Infrastruktury Mazowsza”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść Listu intencyjnego w sprawie wspólnych prac nad uruchomieniem projektu pn. „Samorządowy Program Finansowania Rozwoju Infrastruktury Mazowsza” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Do podpisania listu, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Jacka Kozłowskiego, Wicemarszałka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 38 kB , Liczba pobrań: 162, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.