Uchwały zarządu

2007.12.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2372/92/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 listopada 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie 200 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz uchwały Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Województwo Mazowieckie 200 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 10.000 zł każdy i pokryciu ich wkładem pieniężnym.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 2.000.000 zł, przeznaczonej na objęcie 200 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Upoważnia się Jacka Kozłowskiego, Wicemarszałka oraz Piotra Jerzego Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego do objęcia, w imieniu Województwa Mazowieckiego, udziałów w spółce Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 2, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – ze zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 150, rozdziale 15011, § 6010 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.