Uchwały zarządu

2007.12.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2376/92/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 listopada 2007 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w formie długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i emisji obligacji przez Województwo Mazowieckie na pokrycie deficytu w latach 2007- 2009.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z § 6 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą Nr 14/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w formie długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji obligacji przez Województwo Mazowieckie na pokrycie deficytu w latach 2007 - 2009, wniesionego pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 2318/90/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do reprezentowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie spraw stanowiących przedmiot uchwały upoważnia się Skarbnika Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.