Uchwały zarządu

2007.12.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2382/92/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, dotyczącego współorganizacji imprezy pn. Jarmark Bożonarodzeniowy – Wigilia Mazowiecka.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232 poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, dotyczącego współorganizacji imprezy pn. Jarmark Bożonarodzeniowy – Wigilia Mazowiecka, która odbędzie się w dniach 15 - 16 grudnia 2007 r. w Warszawie na Mariensztacie, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Do podpisania Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztofa Chałupińskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
3. Wydatkowanie środków finansowych związanych z pokryciem kosztów realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnych uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 58 kB , Liczba pobrań: 123, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.