Uchwały zarządu

2007.12.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2389/92/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie skargi Pana Janusza Baranowskiego, z dnia 20 sierpnia 2007 r. odnośnie prowadzonego leczenia stomatologicznego przez Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z § 42 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1270/54/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 1713/70/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz § 7 ust. 2 Zasad oraz trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 114/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zasad oraz trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z treścią skargi Pana Janusza Baranowskiego, z dnia 20 sierpnia 2007 r., odnośnie prowadzonego leczenia stomatologicznego przez Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie - Zarząd Województwa Mazowieckiego uznaje się za niewłaściwy do załatwienia skargi.

§ 2.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu skarżącemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.