Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2400/93/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konferencji nt. „Żywność ekologiczna i produkt tradycyjny szansą dla mazowieckiego sektora rolno - spożywczego”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 5 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust.3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Maz. Nr 232, poz.6218 ) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 12.000 zł brutto na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia konferencji nt. „Żywność ekologiczna i produkt tradycyjny szansą dla mazowieckiego sektora rolno - spożywczego”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 5 grudnia 2007 roku.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w ust.1, zostaną określone w umowach.
3. Do podpisania umów, o których mowa w ust. 2, upoważnia się Radosława Rybickiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Kazimierza Porębskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust.1, w wysokości do 12.000 zł brutto zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 010, rozdziale 01018 § 4300 kwota 5.400 zł. oraz § 4170 kwota 6.600 zł. i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz.875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.