Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2404/93/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej”.

Na podstawie art. 8a i art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz § 85 ust. 2 statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 2163/85/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego do zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 i ewentualnych aneksów do tych umów”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz.875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.