Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2405/93/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od przedsiębiorstwa „ISSIKON” Wiesław Kondratowicz oraz odmowy umorzenia odsetek za zwłokę.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 4 pkt 3, § 5 ust. 1 i § 6 uchwały Nr 85/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 139, poz. 4594) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odracza się termin płatności wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od przedsiębiorstwa „ISSIKON” Wiesław Kondratowicz z siedzibą w miejscowości Chylice Kolonia, w kwocie 9.497,71 zł – należność główna, wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

§ 2.

Ustala się termin płatności wierzytelności, o której mowa w § 1, na dzień 30 listopada 2007 r.

§ 3.

Odmawia się umorzenia odsetek za zwłokę w regulowaniu wierzytelności, o której mowa w § 1.
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz.875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.