Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2407/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Specjalnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, na wycięcie lipy drobnolistnej, rosnącej na nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka ewidencyjna nr 4306, o powierzchni 13 4370 ha.

§ 2.

Uchwała ta stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew do właściwego organu administracji publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,poz. 1238, Nr 181,poz. 1286.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.