Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2408/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonaniu wyceny nieruchomości zabudowanej oraz aktualizacji 19 wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych i 17 wycen lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 156 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, z późn. zm.2) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 5.307 zł (z VAT), na zakup usługi polegającej na wykonaniu na rzecz Województwa Mazowieckiego przez Bogdana Lińskiego - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ELBUD, z siedzibą przy ul. Targowej 1, 05– 900 Gostynin:
1) wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Mławie przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 10 Miasto Mława jako działka nr 3832/5, w celu ustanowienia trwałego zarządu – za kwotę 1.586 zł (z VAT);
2) aktualizacji 17 wycen zawartych w operatach szacunkowych z dnia 8 października 2006 r. dotyczących lokali mieszkalnych znajdujących się w Ząbkach przy ul. Szpitalnej 63 (lokale nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) oraz przy ul. Kochanowskiego 4 (lokale nr 1, 2, 4, 5, 6, 7) – za kwotę 1.866,60 zł (z VAT);
3) aktualizacji 19 wycen, zawartych w operatach szacunkowych z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczących nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 01-02 jako działki o numerach 36/5, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7 oraz w obrębie 01-03 jako działki o numerach od 36/2 do 36/5, 35/6, od 35/17 do 35/25 – za kwotę 1.854,40 zł (z VAT).
2. Szczegółowe warunki realizacji zakupu, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie.
3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 2, upoważnia się Janusza Ulatowskiego, Dyrektora Departamentu Nieruchomości i

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.