Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2409/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie odwołania przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 9, 12, 14, 15, 30, położonych w budynku nr 9 przy Osiedlu Zalesie w Gostyninie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się odwołać przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 9, 12, 14, 15, 30, położonych w budynku nr 9 przy Osiedlu Zalesie w Gostyninie, których termin został wyznaczony na dzień 12 grudnia 2007 r.

§ 2.

1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości, ogłoszenie o odwołaniu przetargów, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zamieszczone na stronach gazety „Życie Gostynina”, a także wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. B. Brechta 3 w Warszawie oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r., Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 42 kB , Liczba pobrań: 130, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.