Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2410/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego przy ulicy Szydłowieckiej w Radomiu, na rzecz Gminy Miasta Radom.

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) i art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę Muzeum Wsi Radomskiej na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Szydłowieckiej w Radomiu, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 145/6 (ark. mapy 82, obręb XIII) o powierzchni 1059 m2, na rzecz Gminy Miasta Radom.
2. Zrzeczenie, o którym mowa w ust. 1 wymaga jednostronnego oświadczenia, złożonego w formie aktu notarialnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Muzeum Wsi Radomskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601 oraz z 2007r. Nr 69 poz. 468 i Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.