Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2421/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na druk kalendarzy ściennych „Perły Mazowsza” na rok 2008 oraz wydatkowanie środków na jego realizację.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.2)), w związku z uchwałą Nr 2175/85/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na druku kalendarzy ściennych „Perły Mazowsza” na rok 2008 - uchwala się, co następuje

§ 1.

Zatwierdza się protokół postępowania i udzielenie zamówienia publicznego polegającego na druku kalendarzy ściennych ”Perły Mazowsza” na rok 2008 wykonawcy: Drukarnia libra - print Daniel Puławski, Al. Legionów 114/3, 18-400 Łomża, za cenę (z VAT) - 8 454 zł.

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 8.454 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 630, rozdziale 63003, § 4300 – kwota 8.454 zł.

§ 3.

Do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztofa Chałupińskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126. poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1658, Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.