Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2423/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno - szkoleniowego dla producentów rolnych nt. uwarunkowań formalno - prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grupy producentów, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2007 r. w Przasnyszu oraz zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 2.000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkania seminaryjno - szkoleniowego dla producentów rolnych nt. uwarunkowań formalno - prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grupy producentów, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2007r. w Przasnyszu oraz na zakup usługi gastronomicznej dla uczestników spotkania.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41 poz. 854) – w dziale 750, rozdziale 75011, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.