Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2426/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami.

Na podstawie art. 11 ust. 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), uchwały Nr 98/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami 3) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1288/57/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami, wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 (Załącznik)
2) w załączniku Nr 2 (Załącznik)
3) w załączniku Nr 3 (Załącznik)
4) w załączniku Nr 4 (Załącznik)
5) w załączniku Nr 5 (Załącznik)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. .
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984
3) Zmienionej uchwałą Nr 123/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2007 r., uchwałą Nr 171/07 z dnia 15 października 2007 r. oraz uchwałą 208/07 z dnia 26 listopada 2007 r.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.