Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2428/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na druk folderu informacyjnego na potrzeby propagowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza oraz wydatkowania środków na jego realizację.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)), § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 2301/89/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na druk folderu informacyjnego na potrzeby propagowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej wyboru najkorzystniejszej oferty na druk folderu informacyjnego na potrzeby propagowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, złożonej przez: Daniela Puławskiego Drukarnia Libra - Print, Al. Legionów 114 B 18-400 Łomża, NIP 718-192-52-24, REGON 451193225; zwanego dalej „wykonawcą”, za cenę – 21.245 zł (z VAT).

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków, w wysokości 21. 245 zł, na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 010, rozdziale 01095, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Do zawarcia umowy w sprawie druku folderu informacyjnego na potrzeby propagowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z wykonawcą upoważnia się Radosława Rybickiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Kazimie

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz.1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz.1217 oraz z 2007 r. Nr 227, poz.1658, Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.