Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2466/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie zakupu 37 arkuszy i 38 objaśnień do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 dla Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 2.200 zł na zakup 37 arkuszy i 38 objaśnień do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 dla Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.