Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2467/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu merytorycznym i opracowaniu graficznym albumu promującego Mazowsze zawierającego informacje na temat ekologii i ochrony środowiska na terenie Mazowsza.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 51.240 zł na zakup usługi polegającej na przygotowaniu merytorycznym i opracowaniu graficznym albumu promującego Mazowsze zawierającego informacje na temat ekologii i ochrony środowiska na terenie Mazowsza.
2. Szczegółowe warunki wydatkowania oraz rozliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie.
3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 2, upoważnia się Katarzynę Młodawską, Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Małgorzatę Krzyżanowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § ust. 1 zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 r. – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz Nr 41, poz. 854) - w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.