Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2468/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na druku opracowania pt.: „Nauka łowiectwu” część 1 i 2, kalendarza promocyjnego na rok 2008, kalendarza planszowego na biurko, komiksu dla dzieci oraz bloku do teczki konferencyjnej z nadrukiem logo Województwa Mazowieckiego oraz wydatkowania środków na ten cel.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 i 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) w związku z uchwałą Nr 2196/86/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na druku opracowania p.t. „Nauka łowiectwu” część 1 i 2, kalendarza promocyjnego na rok 2008, kalendarza planszowego na biurko, komiksu dla dzieci oraz bloku do teczki konferencyjnej z nadrukiem logo Województwa Mazowieckiego – uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na druku opracowania pt.: „Nauka łowiectwu” część 1 i 2, kalendarza promocyjnego na rok 2008, kalendarza planszowego na biurko, komiksu dla dzieci oraz bloku do teczki konferencyjnej z nadrukiem logo Województwa Mazowieckiego złożonej przez wykonawcę: Drukarnia libra - print Daniel Puławski, Al. Legionów 114B, 18-400 Łomża za cenę (z VAT ) – 43.788 zł.

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków, w wysokości 43.788 zł brutto na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 r. – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 845):
1) kwota 29 100 zł, w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300;
2) kwota 9.688 zł, w dziale 010, rozdziale 01095, § 4300;
3) kwota 5.000 zł w dziale 900, rozdzial

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz.1759 z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz.1217 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1658, Nr 64, poz. 427, Nr 82 poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.