Uchwały zarządu

2007.12.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2470/94/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie zakupu usługi polegającej na opracowaniu raportu zawierającego założenia systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz merytorycznej organizacji ostatniego, podsumowującego spotkania grupy roboczej Benchmarking i Prognozowanie Rozwoju Regionalnego na potrzeby projektu „RIS MAZOVIA - Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 15.000 zł brutto, na zakup usługi polegającej na opracowaniu raportu zawierającego założenia systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz merytorycznej organizacji ostatniego, podsumowującego spotkania grupy roboczej Benchmarking i Prognozowanie Rozwoju Regionalnego na potrzeby projektu „RIS MAZOVIA - Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza”.
2. Szczegółowe warunki realizacji zakupu, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie.
3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 2, upoważnia się Jana Kukułkę, Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mariusza Frankowskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na zakup usługi doradczej, o której mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/2007 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 41, poz. 854) - w dziale 710, rozdziale 71095, § 4176 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.