Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2477/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 17/2007/inf z dnia 7 maja 2007r. dotyczącej rozporządzania informacją geologiczną.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i atr. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z art. 47 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2)) oraz § 85 ust.2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska, w sprawie wykonywania prac polegających na rozporządzaniu informacją geologiczną, zgodnie z upoważnieniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r., znak: DGig/4761 33/9290/MSo/05 udzielonym Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, zgromadzoną w wojewódzkim archiwum geologicznym, w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz. U. Nr 116, poz. 982, z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1159 oraz z 2007 r. Nr 207, poz. 1501), w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2.

Do podpisania aneksu nr 1, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz.1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.125 i Nr 82 poz. 556.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.