Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2478/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Dobre dotyczącego współorganizacji konkursu ekologicznego z zakresu gospodarki odpadami „Zbiórka baterii”, oraz wydatkowania środków na jego realizację.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Dobre, w sprawie współorganizacji konkursu ekologicznego z zakresu gospodarki odpadami „Zbiórka Baterii”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 3.000 zł brutto, na pokrycie kosztów współorganizacji konkursu, o których mowa w ust. 1, w zakresie zakupu nagród dla szkół biorących udział w konkursie ekologicznym.
3. Szczegółowe warunki wydatkowania oraz rozliczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, zostaną określone w porozumieniu.
4. Do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Katarzynę Młodawską, Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Małgorzatę Krzyżanowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na współorganizację konkursu, o których mowa w § 1 ust. 2, są zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok ze zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 46 kB , Liczba pobrań: 146, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.