Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2480/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia dla Projektu „Samorządowy program finansowania rozwoju infrastruktury Mazowsza na bazie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.” i zobowiązań wynikających z Listu Mandatowego podpisanego między Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. a Deutsche Bankiem AG.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z § 6 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zmienionego uchwałą Nr 14/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia poręczenia dla Projektu „Samorządowy program finansowania rozwoju infrastruktury Mazowsza na bazie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.” i zobowiązań wynikających z Listu Mandatowego podpisanego między Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. a Deutsche Bankiem AG, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do reprezentowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie spraw stanowiących przedmiot uchwały upoważnia się Skarbnika Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.