Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2485/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie wskazania przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do składu Rady Nadzorczej spółki „Nove Kino Siedlce” Sp. z o. o. (spółki celowej) utworzonej przez Instytucję Filmową „MAX–FILM” S.A. do prowadzenia inwestycji w Siedlcach.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wskazuje się przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do składu Rady Nadzorczej spółki „Nove Kino Siedlce” Sp. z o. o. (spółki celowej) utworzonej przez Instytucję Filmową „MAX–FILM” S.A. do prowadzenia inwestycji w Siedlcach w osobach:
1) Agnieszka Tlaga – Główny Specjalista w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, Departamencie Skarbu i Finansów;
2) Waldemar Olszewski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.