Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2493/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie akceptacji treści poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 57 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz uchwały Nr 218/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się projekt umowy poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie w Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w kwocie 2.707.628 zł oraz odsetki i koszty dodatkowe w kwocie 2.401.372 zł, co łącznie stanowi kwotę poręczenia 5.109.000 zł, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do podpisania umowy poręczenia, o której mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Stefana Kotlewskiego, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 61 kB , Liczba pobrań: 145, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.