Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2498/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Stefana Kotlewskiego, Wicemarszałka i Jeremiego Zarzyckiego, Kierownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
2. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do wykonywania wszelkich praw przypadających Województwu Mazowieckiemu z posiadanych przez niego udziałów w Spółce „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o., w tym do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników, składania stosownych oświadczeń, wniosków i sprzeciwów oraz do dokonywania tych wszystkich czynności, które przy realizacji niniejszego upoważnienia okażą się potrzebne.

§ 2.

Zobowiązuje się Stefana Kotlewskiego, Wicemarszałka i Jeremiego Zarzyckiego, Kierownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. zgodnie z Instrukcją głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. w dniu 7 grudnia 2007 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wcho

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 208, poz. 1540.

Pliki do pobrania

Rozmiar 27 kB , Liczba pobrań: 171, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.