Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2499/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie zakupu specjalnych ubrań zimowych w celu doposażenia ratowników Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 30.000 zł na pokrycie kosztów zakupu specjalnych ubrań zimowych dla ratowników Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2. Szczegóły realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady rozliczania zostaną określone w umowie.
3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 2, upoważnia się Waldemara Kulińskiego, Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztofa Łaptaszyńskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru ds. Bezpieczeństwa i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r., w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r., z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 754, rozdziale 75415, § 4210 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r., Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.