Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2508/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie aneksu do porozumienia dotyczącego współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie oraz Powiat Szydłowiecki zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 96, poz. 667, z późn. zm.2)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do porozumienia nr ON.BI.I. DOF. 3011-18-1-26/07 zawartego 30 sierpnia 2007 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie oraz Powiatem Szydłowieckim w sprawie współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie oraz Powiat Szydłowiecki zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Do podpisania aneksu, o których mowa w ust. 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Kulińskiego, Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r., Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz Nr 181, poz. 1291.

Pliki do pobrania

Rozmiar 48 kB , Liczba pobrań: 152, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.