Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2510/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską, dotyczącego współdziałania na rzecz rozwoju akademickiej służby zdrowia.

Na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 12 ust. 1 pkt 5 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) i § 85 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się treść Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską, dotyczącego współdziałania na rzecz rozwoju akademickiej służby zdrowia w ramach struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych ,,PALMA”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 32 kB , Liczba pobrań: 161, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.