Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2516/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego
na przeprowadzenie szkolenia w zakresie kursu ratownictwa medycznego w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 5 ust. 1 pkt 8, art. 18 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na przeprowadzenie w 2008 r. szkolenia w zakresie kursu ratownictwa medycznego w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w trybie zamówienia z wolnej ręki.

§ 2.

Kwota przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w wysokości 145.200 zł brutto zaplanowana została w projekcie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2008 – przyjętym uchwałą Nr 2316/90/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok – w dziale 851, rozdział 85157, § 4320 i pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez Samorząd Województwa.

§ 3.

1. Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) przewodniczący Komisji – Krzysztof Strachota – Osiński, kierownik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
2) sekretarz Komisji – Brunon Malinowski, inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
3) członek Komisji – Halina Piotrowska, kierownik Biura ds. staży podyplomowych
i spraw ogólnych w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
4) członek Komisji – Grażyna Grzegorzewska, główny specjalista w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
5) członek Komisji – Ewelina Turczyńska, inspektor w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz.1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.