Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2519/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie zakupu usługi polegającej na wynajmie sali konferencyjnej oraz usług gastronomicznych w ramach organizacji roboczego spotkania Dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 i pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 232 , poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 15.000 zł., na zakup usługi polegającej na wynajmie sali konferencyjnej oraz usług gastronomicznych w ramach organizacji roboczego spotkania Dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2. Szczegółowe warunki realizacji zakupu, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 2, upoważnia się Ewę Łagońską, Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
oraz Andrzeja Cichockiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego .

§ 2.

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) w dziale 851, rozdziale 85195, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.