Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2526/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” w Ząbkach.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)), § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr 152/15/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” w Ząbkach wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Udziela się dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” w Ząbkach w wysokości 1.885.979,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przystosowanie szpitala „DREWNICA” do europejskich standardów lecznictwa w zakresie psychiatrii – budowa pawilonu szpitalnego – I etap”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, oraz Ewę Łagońską, Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do podpisania umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 uchwały oraz ewentualnych aneksów do tej umowy.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr. 167, poz. 1759 oraz z 2006 r., Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz.1290.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.