Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2530/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849 i Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290), § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Samodzielnemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie dotacji w wysokości 1.139.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja i adaptacja istniejącego budynku apteki i świetlicy dla potrzeb przychodni HIV AIDS z salą dydaktyczno – wykładową’’.
2. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. U. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 851, rozdziale 85111, § 6220 i pochodzi z dochodów własnych.
3. Szczegółowe zasady realizacji oraz rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie.

§ 2.

Upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Ewę Łagońską, Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do podpisania umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 uchwały oraz ewentualnych aneksów do tej umowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.