Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2532/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie zakupu usługi obejmującej przygotowania i emisji cyklu audycji radiowych poświęconych profilaktyce chorób.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust.1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), oraz § 85 ust.1 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. U. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zakup usługi obejmującej przygotowanie i emisję cyklu audycji radiowych poświęconych profilaktyce chorób, odpowiednio za kwoty:
1) od Katolickiego Radia Płock do 15.000 zł brutto,
2) od Katolickiego Radia Ciechanów do 6.000 zł brutto.
2. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 851, rozdziale 85195, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.
3. Szczegółowe zasady wydatkowania oraz rozliczenia kwoty, o której mowa w ust.1, zostaną określone w umowach.

§ 2.

Do podpisania umów, o których mowa w § 1 ust. 3 upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Ewę Łagońską, Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 orazz 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.