Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2533/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 10 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.2)) oraz uchwały Nr 453/263/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się Panu Andrzejowi Zbonikowskiemu, Dyrektorowi Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, nagrodę za 2006 r., w wysokości 21.780 zł.

§ 2.

Nagroda wypłacona zostanie ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń w Wojewódzkim Publicznym Zakładzie Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116,poz.1206 i Nr 167, poz.1759, z 2006r. Nr 126, poz.875i Nr 227, poz.1658 oraz z 200 7r.Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.